BECCS

DANISH

 

 

Information om CO2-fangst og CO2-lagring

 

(Carbon Capture and Storage - CCS)

 

BECCS

 

BECCS står for Bioenergi med CCS

 

Anvendes CCS i forbindelse med industrier eller kraftværker, der fyrer helt eller delvis med biomasse, taler man om BECCS - Bio-Energy with Carbon Capture and Storage. BECCS har mange fortalere, der ser denne variant som et endnu bedre klimaredskab end CCS i forbindelse med kul- eller gasfyring. Da biomassen optager kulstof under vækst, er ræsonnementet, at man med BECCS kan suge CO2 ud af atmosfæren og derved nå til "negative emissioner".

BECCS er derfor en af flere såkaldte NETs - Negative Emissions Technologies.

Negative emissioner

Ideen er at fjerne CO2 fra atmosfæren (og altså ikke ’kun’ fra røggassen). Man forestiller sig en permanent netto fjernelse af CO2 fra atmosfæren. Det kaldes negative emissioner. De forskellige teknologier, der gøres forestillinger om, kaldes under et NETs - Negative Emissions Technologies.

 

BECCS bygger på, at biomassen under væksten har optaget CO2 fra atmosfæren.

Ved afbrændingen i et kraftværk med CCS kan (en del af) denne CO2 fjernes permanent.

 

IEA påpeger, at biomassen skal være bæredygtig, da procentdelen af negative emissioner påvirkes heraf.

 

BECCS er tænkt anvendt i kraftværker med hel eller delvis biomassefyring og i forbindelse med biobrændstofproduktion.

 

BECCS er endnu kun på projektplan.

BECCS er den ene af to muligheder, som fortalerne for CCS ser som redningen for CCS-projektet, der ikke har kunnet flyve af sig selv. (Den anden mulighed er CO2-EOR). Der er flere grunde til at være skeptisk over for BECCS - begrænsingen i bæredygtig biomasse er den mest tungtvejende. Men den ser ikke ud til at betyde noget for fortalerne. En anden vigtig skavank ved BECCS er netop dens rolle som redningskrans for CCS. Det vil være det, der i den kommende tid kan formå politikere i EU, i USA og i andre lande til at sende flere offentlige midler efter en teknologi, der ikke har udsigt til at levere de CO2-reduktioner, den tilskrives.

 

Desuden er et kraftværk fyret med biomasse mindre effektivt.. Det kan resultere i op til 50 % flere CO2-emissioner end et kulkraftværk .

NOAHs holdning

NOAHs holdning til BECCS er den, at der ikke er bæredygtig biomasse nok til rådighed til, at BECCS giver mening. NOAH har i 2010 regnet på biomassepotentialet for Danmark og for EU og hvad BECCS ville betyde med henholdsvis 30 % eller 100 % biomasse.

 

Danmark

For Danmarks vedkommende var konklusionen, at 30 % biomassefyring i de danske kraftværker ville kræve 88 % af det samlede bæredygtige biomassepotentiale, hvilket kun efterlader 12 % til andre formål. Det vil gå ud over muligheden for at fyre med biomasse i decentrale kraftvarmeværker, hvilket kan være nødvendigt for at få et energisystem med maksimum vedvarende energi til at fungere. (Vi regner biomasse for at være ’fornybar’ ikke ’vedvarende’.)

100 % biomassefyring vil kræve 290 % af det resterende bæredygtige biomassepotentiale, hvilket betyder ingen biomasse til at balancere vind og sol - og det vil betyde en voldsom, ubæredygtig og problematisk import af biomasse.

 

EU

For EU’s vedkommende var konklusionen, at 30 % biomasse vil kræve 114 % af det samlede bæredygtige biomassepotentiale (i EU-27), hvilket ikke efterlader biomasse til andre formål. Det vil helt forhindre muligheden for at fyre med biomasse i decentrale kraftvarmeværker.

 

100 % biomassefyring vil kræve 381 % af det resterende bæredygtige biomassepotentiale. Som i Danmarks tilfælde: ingen biomasse til at balancere vind og sol - og en voldsom, ubæredygtig og problematisk import af biomasse.

Parisaftalen og BECCS

COP21 endte med en aftale, der har BECCS som en usynlig forudsætning.

I den seneste vurderingsrapport, Fifth Assessment Report AR5, fra FN's klimapanel IPCC optræder BECCS som grundlag for 101 ud af 166 scenarier, der giver en rimelig chance for ikke at overstige en global temperaturstigning på mere end 2 grader Celsius med et CO2-e indhold i atmosfæren på 450 ppm.

AR5 taler om, at verden midlertidigt kan overstige 450 ppm for så at 'trække' CO2 ud af atmosfæren ved hjælp af BECCS.

Men AR5 siger samtidigt, at BECCS aldrig har vist sig at fungere i stor skala.

_________________________________________________________________

 

Læs NOAHs analyse af Parisaftalen

Læs Biofuelwatch's rapport: Last-ditch climate option or wishful thinking? Bioenergy with Carbon Capture and Storage by Almuth Ernsting and Oliver Munnion. November 2015.

Opdateret februar 2016