CCS globalt

DANISH

 

 

Information om CO2-fangst og CO2-lagring

(Carbon Capture and Storage - CCS)

 

CCS globalt

Status (2015)

 

Det er kendetegnende, at fremdriften i CCS er gået i stå over de senere år.

 

Lukning af det nordamerikanske CCS-projekt Futuregen - februar 2015

Artikel på ing.dk

Artikel på http://www.scientificamerican.com/

 

Global CCS Institute

I 2010 noterede Global CCS Institute med bekymring, at ”der er ikke et eneste kommercielt, integreret CCS anlæg i drift i forbindelse med et kulfyret kraftværk i verden i dag.” Strategic Analysis of the Global Status of Carbon Capture and Storage - Report 2: Economic assessment of carbon capture and storage technologies

 

I 2013 skriver Global CCS Institute i sin rapport The Global Status of CCS 2013 - summary:

 

”Den største udfordring for en stor udbredelse af CCS er at få integreret de enkelte teknologikomponenter i vellykkede storskala demonstrationsprojekter i nye forbindelse som kraftværker og industrielle processer”

 

Instituttet opregner følgende faktorer som afgørende for den manglende fremdrift:

- Manglende politiske incitamenter - uden disse er det vanskeligt at skabe de økonomiske og markedsmæssige vilkår, som skal til for at få tilstrækkeligt med demonstrationsprojekter og egentlig udbredelse af CCS.

- Ringe offentlig forståelse for teknologien.

 

Hvis CCS skal opnå det fulde potentiale for CO2-reduktioner, er der ifølge Global CCS Institute behov for en massiv forøgelse af storskala projekter.

Det forudsætter:

- Øget politisk støtte, så CCS projekterne kan nå kommerciel status

- Globalt koordineret forskning og udvikling for at reducere omkostningerne

- Tidlig støtte til transport og lagringsinfrastruktur, så nye projekter hurtigere når markedet

 

Global CCS Institute efterspørger politisk støtte, selv om CCS må siges at have været begunstiget af mere politisk støtte end nogen anden energiteknologi - måske med undtagelse af atomkraft - , samtidig med at CCS har haft den største lobbyorganisation i form af Europa-Kommissionen, Det Internationale Energiagentur (IEA), OPEC, OECD, Verdensbanken, FN, IPCC, mindst 30 regeringer, forskningsinstitutioner, førende rådgivningsfirmaer, olieselskaber, kulproducenter, World Coal Association, World Petroleum Council etc. Se fx Global CCS Institute’s egen medlemsliste.

 

Dette unikke netværk har uden tvivl været virksomt, da IPCC besluttede at udgive sin Special Report on CCS

 

Se mere under Interessenter.

 

Global CCS Institute regner ikke de teknologiske udfordringer som uoverkommelige: CCS teknologien er velkendt:

- CO2-separation er standard i forbindelse med gasindvinding og mange indutriprocesser.

- CO2-pipelines er standard, både til lands og til vands

- storskala injektion og lagring af CO2 har foregået til saline reservoirer i 15 år og til olie- og gasfelter i årtier.

 

Instituttet har identificeret 65 storskala integrerede projekter i 2013 mod 75 i 2012.

Tre nye projekter kom på tegnebrættet, mens fem blev opgivet, et blev nedskaleret og syv blev lagt i mølpose af forskellige grunde - manglende finansiering og manglende lovmæssige rammer.

 

12 anlæg er i drift i 2013 mod otte i 2012.

 

I en status rapport i 2009 opgjorde Global CCS Institute, hvilke teknologier der havde størst interesse mht. forskning og udvikling (R&D), der foregår blandt de undersøgte netværk. Det drejer sig først og fremmest om post-combustion i forbindelse med kulkraftværker ,

G8 og IEA

G8 anbefalede i 2008, at der blev bygget 20 fuldt integrerede storskala CCS projekter før 2010 for at kunne muliggøre stor udbredelse fra 2020.

I 2010 skrev IEA i en pressemeddelelse, at IEA og CSLF ”i samarbejde med Global CCS Institute havde været inviteret af G8 til at rapportere om fremskridt [med CCS]. På grund af CCS’ nøglerolle i modvirkningen af klimaforandringerne villle organisationerne stærkt anbefale, at CCS blev holdt på dagsordenen for energy og klimadiskussioner på højniveau, dvs. i regi af G8, G20 og Major Economies Forum (MEF).

I 2013 skrev IEA så i en pressemeddelelse, at der er fire energipolitikker, der kan holde 2o C målet i live:

I IEA’s 4-for-2° C scenario, er de energirelaterede globale udledninger af drivhusgasser 8 % (3,1 Gt CO2-ækvivalenter) lavere i 2020 end det niveau, der ellers forventes.

- Målrettede energieffektiviseringsforanstaltninger i bygninger, industri og transport udgør næsten halvdelen af reduktionen i udledningerne i 2020 og den ekstra investering, der kræves vil blive mere end opvejet af lavere udgifter til brændselsregninger.

- Begrænsninger i konstruktion og brug af de mindst effektive kulfyrede kraftværker leverer mere end 20 % af reduktionen af emissioner, og hjælper med at bremse lokal luftforurening. Andelen af ​​elproduktion fra vedvarende energi stiger (fra omkring 20 % i dag til 27 % i 2020), ligesom elproduktion fra naturgas.

- Indsats der halverer den forventede metanudledning til atmosfæren fra opstrøms olie- og gasindustrikilder leverer i 2020 18 % af besparelserne.

- Implementering af en delvis udfasning af subsidier til det fossile brændstofforbrug tegner sig for 12 % af reduktionen i udledningerne og støtter bestræbelserne på at opnå effektivitetsforbedringer.

 

Der må være sket noget i de mellemliggende tre år, der får IEA til at moderere anprisningen af CCS som det uomgængelige værktøj.

 

Se mere om IEA 2013

 

Se mere under CCS i Europa, CCS i Danmark og CCS og CDM

Opdateret februar 2015