CCS og CDM

DANISH

 

 

Information om CO2-fangst og CO2-lagring

 

(Carbon Capture and Storage - CCS)

 

CCS i CDM

 

 

Ved CMP7 i december 2011 i Durban, Sydafrika blev CCS endelig anerkendt til at udløse kreditter i Kyoto Protokollens fleksible mekanismer CDM (Clean Development Mechanism).

(CMP7 var det syvende møde blandt de lande, der har ratificeret Kyoto Protokollen. CMP7 fandt sted samtidig med COP17 - som var det 17. møde blandt de lande, der har ratificeret FN’s klimakonvention).

 

Forud var gået mange års intenst lobbyarbejde fra bl.a. EU, Norge, Saudi Arabien, Japan og Australien, som havde anbefalet at lade CCS indgå på linje med eksisterende anerkendte projektaktiviteter som f.eks. vedvarende energi, brændselsskift og reduktion af udledninger af industrigasser. Foruden regeringslobbyen havde de rene CCS-lobbyorganisationer også presset på for at få CCS godkendt under CDM.

 

EU's anbefaling af CCS som projektaktivitet under CDM fremgår af en erklæring op til SBSTAs møde i december 2008: Submission BY SLOVENIA ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES hvori det bl.a. hedder:

 

"The CDM is an appropriate means of promoting genuine technology cooperation and technology transfer. Through the CDM and its link into the EU ETS, the carbon market could be one among several means of supporting the demonstration, diffusion and deployment of CCS in the first commitment period and providing useful insights for discussions on CCS deployment post-2012."

 

(CDM er et passende redskab til at fremme ægte teknologisamarbejde og teknologioverførsel. Gennem CDM og dens forbindelse til EU ETS kunne CO2-markedet være et blandt flere midler til at understøtte demonstration, udbredelse og iværksættelse af CCS i den første forpligtelsesperiode og give nyttig indsigt til drøftelser om iværksættelse af CCS efter 2012.)

 

CDM muliggør, at lande, der har forpligtende reduktionsmål i henhold til Kyoto Protokollen, kan købe sig til reduktioner i lande uden forpligtelser .

F.eks. kan den danske stat eller en dansk virksomhed omfattet af kvotehandelsordningen købe sig ind i et drivhusgasreducerende projekt i Kina som f.eks. afbrænding af industrigasser eller nyttiggørelse af biomasse. Den opnåede drivhusgasreduktion kan efterfølgende godskrives i det nationale CO2-regnskab eller sælges i EUs kvotehandelssystem.

 

Filosofien er, at drivhusgasreduktioner skal ske der, hvor omkostningerne pr ton er lavest, hvilket som hovedregel vil sige uden for den rigeste del af verden.

Inddragelse af CCS i CDM rejser på baggrund af teknologiens potentielle volumen en række problemer bl.a. i relation til EU’s eksisterende kvotehandelssystem.

Præsentation af Jørgen Fenhann, UNEP Risoe Center, ved NOAHs møde 31. oktober 2007:

Hvordan kan CCS påvirke CDM og dermed EU’s CO2-handelssystem?

Jørgen Fenhann er leder af FN’s database over CDM-kreditter, den såkaldte pipeline: UNEP Risoe CDM/JI Pipeline Analysis and Database.

NOAHs holdning til CCS som CDM-finansieret projektaktivitet

Opdateret august 2014