CO2-EOR

DANISH

 

 

Information om CO2-fangst og CO2-lagring

 

(Carbon Capture and Storage - CCS)

 

CO2-EOR (eller CCS/EOR)

 

EOR: Enhanced Oil Recovery - Forøget olieindvinding (med CO2)

CO2-EOR i USA

 

CO2-EOR har været anvendt i USA i årtier med brug af naturligt forekommende CO2 især i det vestlige Texas og østlige New Mexico. I alt er 560 Mt CO2 blevet anvendt - og genanvendt - til formålet.

Industriens vurdering er, at den injicerede CO2 forbliver lagret ved processens afslutning, dvs. når man ikke kan indvinde mere olie ved en given oliebrønd.

En undersøgelse for USA’s energistyrelse, Department of Energy, har vurderet at en ny generation af CO2-EOR ville kunne mobilisere yderligere 5,5 milliarder tønder olie i løbet af 25 år ved anvendelsen af 1.500 Mt CO2. Men USA’s industrielle emissioner er alene 5.000 Mt CO2 pr. år. Kapaciteten i CO2-EOR er altså ret begrænset i forhold til de samlede CO2-emissioner.

CO2-EOR i Danmark

GEUS beskrev CO2-EOR sådan i 2006:

”Olien op af jorden og CO2ned i jorden.

 

Mere olieindvinding - med en klimavenlig metode.

 

Projektet skal undersøge mulighederne for at pumpe CO2 fra kraftværker ned i oliereservoirerne i Nordsøen. CO2 fortynder olien og får den til at flyde lettere mod produktionsbrøndene. På denne måde kan man øge olie-indvindingseffektiviteten samtidig med at CO2lagres i undergrunden. Det løser to centrale problemstillinger på én gang: dels nedbringes CO2-udslippet til atmosfæren, dels forøges olieindvinding fra de eksisterende felter.”

 

Efter regeringens afslag til Vattenfall på CCS-projektet på Nordjyllandsværket (i 2011), blev det klart, at skulle CCS overleve i en dansk sammenhæng, ville det være med CO2-EOR som rambuk.

CO2-EOR i Nordsøen

I juni 2012 offentliggjorde Energistyrelsen en Miljørapport udført af Niras.

Den blev efterfølgende sendt i høring som led i en SMV - Strategisk Miljøvurdering:

Strategisk miljøvurdering af plan for olie og gas og CO2 injektion (EOR)

 

Oversigt over alle høringssvar

NOAHs høringssvar

I december 2012 offentliggjorde Energistyrelsen en rapport udført af Rambøll: ”Analyserapport. Samfundsøkonomisk analyse af CCS/EOR i Danmark”

I rapportens kapitel 8 om relevans for klima– og energipolitikken står:

”CCS/EOR-projektet forudsætter en fortsat betydelig el-produktion på store centrale kraft-værker baseret på fossile brændsler. Det er i analysen forudsat, at tre større kraftvarmeværker i såvel nul- som projektalternativet holdes i drift baseres på fossile brændsler frem til 2049.”

 

NOAH kommentar:

Det er tankevækkende, at regeringen vil lægge navn til dette samtidig med at dens officielle holdning er, at energiforsyningen i Danmark allerede i 2035 skal ske uden fossile brændsler. Se Vores energi, side 5. Det er oven i købet en af fire milepæle.

_________________________________________________________________

Bech Bruun og Global CCS Institute: EOR/CCS 360-DEGREE LEGAL REVIEW. 2012

Denne rapport giver et overblik over vigtige juridiske problemstillinger i forbindelse med en evt. CO2-EOR aktivitet i Danmark.

_________________________________________________________________

CO2-EOR og vedvarende energi - og klimaet

 

Wuppertal Instituttet udgav i 2010 en stor rapport, RECCS, om forholdet mellem Vedvarende Energi (Renewable Energy, RE) og CCS.

 

Om fordele og ulemper vedrørende CO2-EOR skriver forfatterne bl.a.:

 

Fordele:

Det vil give en brugbar CO2 infrastruktur, som kunne accelerere CCS generelt.

De tekniske fremskridt ville medføre reducerede omkostninger ved CCS.

Ved at bruge CO2 fra kraftværker ville man tilsvarende undgå at anvende naturligt forekommende CO2 (kun aktuelt i USA).

 

Ulemper:

Det er usandsynligt at et system af pipelines ville blive etableret før 2020, fordi tiden for de kommercielle CCS-anlæg skubbes frem mod 2030 (og senere). De 12 planlagte demonstrationsanlæg vil ikke være nok grundlag, da de er spredt over et stort geografisk område.

 

Selv om de 12 anlæg var i drift i 2020 ville de kun levere 30 mio. ton CO2 årligt. Behovet for CO2 vil i Nordsøen alene være i omegnen af 200 mio. ton årligt, dvs. at der vil mangle udledningen fra 20 store kraftværker

 

En livscyklusvurdering for CO2-EOR viser, at for hvert ton CO2, der injiceres i forbindelse med CO2-EOR, så udledes der mellem 3,7 og 4,7 ton CO2 til atmosfæren. Det er CO2 der hidrører fra produktion, transport, raffinering og forbrænding af olien. EOR er derfor ikke et middel til at reducere CO2 emissioner og vil derfor stride mod klimamålene. (RECCS, s. 189)

(vores fremhævning)

 

_________________________________________________________________

 

CCUS Conference

Ved en top-konference om Carbon Capture Utilization & Sequestration i maj 2013 var emnerne ved en af debatterne bl.a.

  • ”EOR/EGR Is Just Too Small to Matter to the Scale of CO2 Capture”
  • ”CO2 EOR Only Stores Half the CO2 it Injects ”
  • ”Permanent Storage Is Not Proven”
  • ”Storage Regulations Need to Be Federally (or Internationally) Controlled”
  • ”Capture Costs Are Just Too High to Do this Capture with a Market-based Solution (CO2 EOR)”

 

NOAH kommentar:

Tilliden til CO2-EOR er ikke overvældende selv blandt de mest prominente fortalere.

_________________________________________________________________

Opdateret august 2014