brydning af kul

DANISH

 

 

Information om CO2-fangst og CO2-lagring

 

(Carbon Capture and Storage - CCS)

 

Miljøeffekter i forbindelse med brydning af kul

 

 

 

Et merenergiforbrug i opsamlingsleddet vil medføre en relativ forøgelse af kulforbruget på 40%

(opgjort som tons kul pr GJ på kraftværket).

Brydning af kul, som er det første led i processen, indebærer et bredt spektrum af miljøeffekter, der omfatter

- mekanisk ødelæggelse af jord og vandområder, boligområder, levesteder for dyr og planter mm

- evt. Mountain Top Removal, hvor hele toppen af et bjerg fjernes (se billede) eller Open Pit mining, (se billede) hvor man graver kullet ud fra overfladen af jorden og med tiden efterlader et kæmpemæssigt krater. I begge tilfælde er der tale om enorme naturødelæggelser, mens arbejdsforholdene for minearbejderne nok er mindre heldbredødelæggende end arbejdet i underjordiske miners mineskakter.

- nedbrydning af minearbejdernes helbred (black lung disease, astma, fatale ulykker (oversvømmelser, sammenbrud mm), hjerte- og øvrige lungelidelser),

- støj (sprængning, anlæg og operation af udstyr),

- kulstøv,

- afstrømning og spildevand,

- kulslam, (se billede)

- udvaskning af tungmetaller,

- luftemissioner fra diesel- og benzindrevet materiel, bl.a.:

- kulilte (CO)

- kvælstofforbindelser (NOx)

- svovlforbindelser (SOx)

- VOC (Volatile Organic Compounds) bl.a. methan (CH4).

- partikler.