Miljøeffekter

DANISH

 

 

Information om CO2-fangst og CO2-lagring

 

(Carbon Capture and Storage - CCS)

 

Miljøeffekter

 

CCS er en CO2-reduktionsteknologi, der udover sine CO2-effekter, som behandles under Klimaeffekter, har en række øvrige miljøpåvirkninger. De er et resultat af teknologiens uundgåelige merforbrug af energi på den ene side og produktion af en række fysiske installationer som opsamlingsanlæg, infrastruktur og injektionsfaciliteter på den anden side.

 

Se CCS kæden i denne figur.

 

Miljøpåvirkningerne fra hvert af leddene i kæden af aktiviteter knyttet til et kulkraftværk med CCS omfatter bl.a.:

 • emissioner af NOx, SOx, kulbrinter, partikler, VOC og tungmetaller,
 • fast og flydende affald,
 • påvirkninger af grund- og overfladevand,
 • øget forbrug af energi, vand og råstoffer,
 • natur- og landskabsødelæggelser,
 • støj og æstetiske påvirkninger.

 

Omfanget af miljøeffekter som følge af CCS afhænger primært af hvor stort merforbruget af energi vil blive i teknologiens forskellige led. Vi ville gerne have kunnet sætte tal på de relative miljøeffekter som en konsekvens af CCS, men det har ikke kunnet lade sig gøre i denne sammenhæng.

 

Hvad og hvor meget det drejer sig om, kan man danne sig et groft indtryk af ved at tage udgangspunkt i et af teknologiens centrale led: opsamlingen.

 

Er energiforbruget pr kWh, der leveres til forbrug f.eks. 40 % højere (se Klimaeffekter) i forhold til en situation uden CCS, indebærer dette, at godt 40 % mere kul skal brydes og 40 % mere kul skal transporteres. Der skal desuden udføres forundersøgelser, CCS-anlæg skal opføres, anlæg til komprimering skal opføres, transportnet for den komprimerede CO2 skal anlægges inkl. pumpestationer, den komprimerede CO2 skal transporteres og pumpes ned i undergrunden. Endelig skal den lagrede CO2 overvåges, og lageret skal vedligeholdes.

 

Hver af disse aktiviteter har en række miljøeffekter, hvoraf nogle (f.eks. brydning og transport af kul og opsamling af CO2) umiddelbart lader sig kvantificere, mens andre (f.eks. bygning af anlæg og transportnet) ikke umiddelbart gør.

 

Vi har på den baggrund valgt blot at give en kort beskrivelse af de vigtigste miljøeffekter, idet det erindres, at miljøeffekterne optræder, uanset om vi er i stand til at kvantificere dem eller ej.

 

Miljøeffekter fra

 • brydning af kul (merforbrug på grund af CCS)
 • transport af kul (merforbrug på grund af CCS)
 • forundersøgelser
 • opførelse af CCS anlæg
 • drift af CCS anlæg (capture)
 • anlæg af transportnet og fra transport og injektion af CO2 (pipelines)
 • lagring
 • lokale virkninger

Opdateret august 2014