transport af kul

DANISH

 

 

Information om CO2-fangst og CO2-lagring

 

(Carbon Capture and Storage - CCS)

 

Miljøeffekter i forbindelse med transport af kul

 

 

Et merenergiforbrug i opsamlingsleddet vil medføre en relativ forøgelse af omfanget af kultransport på 40%. Miljøeffekterne som følge af transport vil vokse proportionalt hermed.

 

Transport af kul, som er det andet led i processen, indebærer miljøeffekter i form af luftemissioner fra primært diesel og fuelolie. Kul transporteres med skib, tog eller bil. Miljøeffekterne afhænger af transportformen.

 

Emissionerne er bl.a.:

  • kulilte (CO),
  • kvælstofforbindelser (NOx),
  • svovlforbindelser (SOx),
  • VOC (Volatile Organic Compounds),
  • partikler.
  • Herudover giver transporten anledning til ulykker, støj- og støvgener.

Kina

Kina er verdens største kulproducent med 49,5 % af verdens totale produktion.

Kul er den største kilde til luftforurening, den største kilde til CO2-udledning og en væsentlig kilde til vandforurening. Spildevand fra vask af kul udgør 25 % af alt spildevand. 30 % af Kinas landareal er påvirket af syreregn, og kulindustrien havde i 2007 efterladt 3,6 milliarder ton tailings, 40 % af alt affald. [1]

 

I Kina er transport af kul et kæmpemiljøproblem i sig selv. Den foregår med lastbil, flodpramme og jernbane. Fx foregår 18 % af kulproduktionen i Mongoliet, langt fra befolkningscentrene og industricentrene nærmere kysten.

 

USA

I USA udgør udgiften til transport af kul pr. jernbane den største andel af prisen på kul for forbrugeren. Den kræver meget energi, forårsager derved forurening og er direkte årsag til 400 dødsfald.

Kul transporteres over store afstande over hele verden primært via skib eller jernbane. Der er meget store indenlandske transporter, som ikke afspejles i de to tabeller herunder over de ti største kuleksporterende og –importerende lande.

 

USA eksporterede fx 83 Mt i 2010, men producerede 993 Mt. Kina eksporterede 23 Mt og importerede 195 Mt, men Kinas produktion var 3520 Mt.

Alternative transportformer

Som alternativ til transport med jernbane kan nævnes ”mouth-of-mine” kraftværker, hvor kullet kører på transportbånd direkte ind i kraftværket og elektriciteten derefter transmitteres via elnettet til forbrugerne.

 

Det kan reducere omkostningerne ved transporten med 45 %, men det forøger CO2-udledningerne med 45 %, da der skal produceres mere el til at opveje transmissionstabet i nettet. [2]

 

Mangel på vand kan være en forhindring for ”mouth-of-mine” kraftværker. [3]

Top-ti kuleksportører 2010 [4]

Australien328 Mt

Indonesien 316 Mt

Rusland 122 Mt

USA 83 Mt

Sydafrika 77 Mt

Colombia 76 Mt

Canada 37 Mt

Kazakhstan 36 Mt

Vietnam 25 Mt

Kina 23 Mt

 

Top-ti kulimportører 2010 [4]

Japan 207 Mt

Kina195 Mt

Sydkorea 126 Mt

Indien102 Mt

Taiwan 71 Mt

Tyskland 55 Mt

Tyrkiet 30 Mt

UK 29 Mt

Italien 48 Mt

Holland 46 Mt

(Mt = Million ton)

----

[1] Kilde: Greenpeace: The True Cost of Coal.

[2] Kilde: Joule A. Bergerson, Lester B. Lave: Should We Transport Coal, Gas or Electricity: Cost, Efficiency & Environmental Implications.

[3] Kilde: Union of Concerned Scientists: How Coal Works - briefing

[4] Kilde: EIA (via Wikipedia august 2012)