transportnet og injektion

DANISH

 

 

Information om CO2-fangst og CO2-lagring

 

(Carbon Capture and Storage - CCS)

 

Miljøeffekter i forbindelse med anlæg af transportinfrastruktur og til transport og injektion af CO2

 

 

Hovedparten af den opsamlede CO2 forudsættes transporteret som flydende CO2 under højt tryk fra kraftværk til lager igennem et ledningsnet (pipelines) eller til havne, hvor det kan pumpes over på tankskibe. Derfra sejles den flydende CO2 til injektionsanlæg ude på havet. En mindre del forventes transporteret med bil.

Miljøeffekterne i forbindelse med anlæg af CO2-infrastruktur knytter sig til energiforbrug ved udgravning og transport (overvejende emissioner til luft), til energi- og råstofforbrug til fremstilling af rørledninger (emissioner til luft, forurening forbundet med minedrift).

 

Til havs kræves særlige anlæg.

Disse virkninger er alle nødvendiggjort af CCS og skal således medregnes fuldt ud på CCS´ debetside i miljøregnskabet (udledning af drivhusgasser m.m.).

Energiforbruget og de dertil knyttede miljøeffekter ved bygning af transportinfrastruktur er proportional med afstanden imellem CO2-kilderne og lagrene.

 

Anlæg til CO2-fangst er i sig selv store industrielle anlæg, men en transportinfrastruktur, der skal kunne flytte de mængder af flydende CO2, man forestiller sig i de mest teknologioptimistiske scenarier er også meget store.

IEA gør opmærksom på, at i det lange løb vil den totale CO2-transport være af samme størrelsesorden som transporten af alle eksisterende varer tilsammen. Derfor bør udfordringen med at etablere et passende transportsystem til CO2 ikke undervurderes.

 

Kilde: IEA. 2004. Prospects for CO2 Capture and Storage. Energy Technology Analysis. (Side 80)

 

I IEAs rapport CO2 CAPTURE AND STORAGE A key carbon abatement option (2008) anslås at CO2-pipelines i USA i 2050 vil skulle transportere tre gange så meget som naturgasnettet i dag transporterer. (s. 83)

 

Se i øvrigt

10th Pipeline Technology Conference - database

Global CCS Institute's rapport om pipeline infrastrukturen

 

 

 

Et lille stykke af et gigantisk net af rørledninger, der er en forudsætnning for at CCS kan realiseres.

Rørledningerne til CO2 byder på større tekniske, materialemæssige og sikkerhedsmæssige udfordringer end andre ledningdnet som til f.eks. olie eller gas.

Den opsamlede, rensede og komprimerede CO2 forudsættes transporteret fra kraftværk igennem et ledningsnet (pipelines og evt. tankskib) til lagerområdet. Her pumpes det igennem et injektionsanlæg til lageret i undergrunden.

Miljøeffekterne i forbindelse med transport og injektion af opsamlet CO2 knytter sig til energiforbrug ved boosting (trykforstærkning), drift af tankskibe og pumpning mm og består fortrinsvis af emissioner til luft.

Risiko for mennesker og dyr

CO2 er en lugtløs gas, der udgør en fare for mennesker og dyr. Ved koncentrationer over 10 % er den dødelig. Da gassen er tungere end atmosfærisk luft, vil den samles i lavninger eller kældre og her udgøre en virkelig fare.

________________________________________________________________

J. Barrie, K. Brown, P.R. Hatcher and H.U. Schellhase:

CARBON DIOXIDE PIPELINES: A PRELIMINARY REVIEW OF DESIGN AND RISKS

Dette paper behandler de risici, der kan være ved transport af CO2 og forholdsregler, man bør tage i den forbindelse.

________________________________________________________________

 

Miljøeffekter fra

Opdateret august 2014