NOAHs holdninger

DANISH

 

 

Information om CO2-fangst og CO2-lagring

 

(Carbon Capture and Storage - CCS)

 

NOAHs holdninger til CCS, EOR/CCS og BECCS

 

 

NOAHs holdning til CCS som klimaredskab

Efter NOAHs mening er der en lang række problemer ved CO2-separering og -lagring, som tilsammen gør, at vi må afvise det som en holdbar metode til at reducere CO2-udledningen fra afbrændingen af fossile brændsler.

 

NOAH mener grundlæggende, at CCS strider mod EU’s og Danmarks politikker på miljøområdet f.eks. princippet om forebyggende indsats, princippet om at indgreb over for miljøskader skal ske fortrinsvis ved kilden og princippet om, at forureneren betaler.

 

Derudover er der en lang række konkrete problemer som gør, at CCS efter NOAHs mening må afvises som en løsning på klimaproblemerne:

 • CCS ikke er i stand til at levere tilstrækkelige reduktioner.
 • De reduktioner, CCS kan levere, vil komme alt for sent.
 • CCS forøger kraftværkernes energiforbrug med i størrelsesordenen 40 %.
 • CCS binder os til en centraliseret og ufleksibel energiforsyning baseret på kul.
 • CCS er en alt for dyr måde at reducere CO2-udslippet på.
 • CCS kan kun realiseres med mange milliarder i tilskud fra skatteborgerne.
 • Der findes billigere og bedre alternativer.
 • CCS medfører alt for store, skadelige miljøpåvirkninger.
 • Det bliver det offentlige eller de kommende generationer, der må betale, hvis noget går galt.
 • CCS vil forstærke vores afhængighed af kul og forhindre udviklingen af 100 % vedvarende energisystemer.
 • Der har ikke været nogen offentlig debat om CCS som alternativ til vedvarende energi og energieffektivisering.

NOAHs samlede konklusion angående CCS er, at det er en teknologi, som verden er bedst tjent med at lægge bag sig - jo før jo bedre. CCS vil være en gigantisk fejlinvestering, som blot vil føre os nærmere til en klimakatastrofe.

NOAHs holdning til CCS kan downloades i pdf. format fra nedenstående links.

10 argumenter imod CCS (august 2009)

CCS som klimaredskab (august 2009 - kort version)

CCS som klimaredskab (august 2009 - lang version)

 

Se desuden

NOAHs holdning til BECCS og CO2-EOR

NOAHs holdning til klimaeffekterne af CCS

NOAHs holdning til offentlig finansiering af CCS

NOAHs holdning til ETS

NOAHs holdning til CCS i CDM

NOAHs høringssvar mv.

NOAH rapport - Om de samlede udledninger frem til 2050 ved stor udbredelse af CCS fra i dag og frem til 2050. (på engelsk)

CCS is Not a Bridging Technology

Opdateret september 2014