NOAH om BECCS og CO2-EOR

DANISH

 

 

Information om CO2-fangst og CO2-lagring

 

(Carbon Capture and Storage - CCS)

 

NOAHs holdninger til BECCS og EOR/CCS

 

 

BECCS

Anvendes CCS i forbindelse med industrier eller kraftværker, der fyrer helt eller delvis med biomasse, taler man om BECCS - Bio-Energy with Carbon Capture and Storage. BECCS har mange fortalere, der ser denne variant som et endnu bedre klimaredskab end CCS i forbindelse med kul- eller gasfyring. Da biomassen optager kulstof under vækst, er ræsonnementet, at man med BECCS kan suge CO2 ud af atmosfæren og derved nå til negative emissioner.

 

BECCS er derfor en af flere såkaldte NETs - Negative Emissions Technologies.

 

Læs mere om BECCS her.

 

NOAHs holdning til BECCS er den, at der ikke er bæredygtig biomasse nok til rådighed til, at BECCS giver mening. NOAH har i 2010 regnet på biomassepotentialet for Danmark og for EU og hvad BECCS ville betyde med henholdsvis 30 % eller 100 % biomasse.

 

Danmark

For Danmarks vedkommende var konklusionen, at 30 % biomasse vil kræve 88 % af det samlede biomassepotentiale, hvilket kun efterlader 12 % til andre formål. Det vil gå ud over muligheden for at fyre med biomasse i decentrale kraftvarmeværker, hvilket kan være nødvendigt for at få et energisystem med maksimum vedvarende energi til at fungere. (Vi regner biomasse for at være ’fornybar’ ikke ’vedvarende’.)

 

100 % biomassefyring vil kræve 290 % af det resterende biomassepotentiale, hvilket betyder ingen biomasse til at balancere vind og sol - og det vil betyde en voldsom, ubæredygtig og problematisk import af biomasse.

 

EU

For EU’s vedkommende var konklusionen, at 30 % biomasse vil kræve 114 % af det samlede biomassepotentiale (i EU-27), hvilket ikke efterlader biomasse til andre formål. Det vil helt forhindre muligheden for at fyre med biomasse i decentrale kraftvarmeværker.

 

100 % biomassefyring vil kræve 381 % af det resterende biomassepotentiale. Som i Danmarks tilfælde: ingen biomasse til at balancere vind og sol - og en voldsom, ubæredygtig og problematisk import af biomasse.

 

CO2-EOR

En anden mulighed for at anvende CO2 er til at øge olieindvinding. Ved at presse CO2 ned i et oliefelt, som er ved at blive udtømt, kan man forøge indvindingen af olie. Det er en teknologi, der har været anvendt i praksis i USA siden 1972. EOR står for Enhanced Oil Recovery - dvs. forøget olieindvinding.

 

Så det er en kendt teknologi, og det er den, der har været udgangspunktet for CCS som sådan. Men den CO2, man har anvendt er naturligt forekommende CO2, som man har pumpet op flere hundrede kilometer fra oliefelterne. CO2’en bliver komprimeret og transporteret via pipelines. Så den del af CCS-teknologierne er for så vidt også kendt og afprøvet i praksis. Blot er den naturligt forekommende CO2 og den CO2, man opfanger fra røggassen, ikke helt ens i kemisk sammensætning.

 

Læs mere om CO2-EOR her

 

NOAH vender sig også imod CO2-EOR. Se NOAHs høringssvar.

 

Her skal blot nævnes, at CO2-EOR vil resultere i udledning af ca. 3 ton CO2 til atmosfæren for hver ton CO2, der lagres. Dvs. at metoden slet ikke kan betragtes som et klimaredskab.

 

NOAHs mener, at det er nødvendigt at lade langt størstedelen af de samlede ressourcer af fossile brændsler blive i jorden, hvis klimaforandringerne skal holdes bare nogenlunde i ave.

 

NOAHs holdning til CCS generelt.

 

10 argumenter imod CCS (august 2009)

CCS som klimaredskab (august 2009 - kort version)

CCS som klimaredskab (august 2009 - lang version)

 

Se desuden

NOAHs holdning til klimaeffekter af CCS

NOAHs holdning til miljøpåvirkningerne fra CCS

NOAHs holdning til offentlig finansiering af CCS

NOAHs holdning til ETS

NOAHs holdning til CCS i CDM

NOAHs høringssvar mv.

NOAH rapport - Om de samlede udledninger frem til 2050 ved stor udbredelse af CCS fra i dag og frem til 2050. (på engelsk)

 

 

Opdateret september 2014