NOAH om off finansiering af CCS

DANISH

 

 

Information om CO2-fangst og CO2-lagring

 

(Carbon Capture and Storage - CCS)

 

NOAHs holdning til offentlig finansiering af CCS

 

 

Med finansiering menes her tilvejebringelse af det nødvendige finansielle grundlag i form af subsidier og privat kapital til opførelse af de nødvendige anlæg, der skal til, for at CCS-teknologien kan fungere.

 

CCS er i dag hverken drifts- eller samfundsøkonomisk rentabel. Og der er ikke udsigt til, at det vil ændre sig i de kommende årtier. Hvis CCS skal realiseres, kan det med andre ord kun ske ved hjælp af massive offentlige investeringer i teknologien.

 

NOAH er imod enhver anvendelse af offentlige midler til finansiering af CCS.

 

Fortalerne for CCS har været meget dygtige til at skabe forståelse i EU for, at der er brug for massiv offentlig støtte til forskning og udvikling, pilot- og demonstrationsanlæg. Og i ’fortællingen’ om CCS er det i høj grad lykkedes at fremstille CCS som en nødvendig overgangsteknologi.

 

Offentlig støtte kan medvirke til at give CCS en konkurrencefordel i forhold til energieffektivisering og vedvarende energiteknologier.

 

Mange private firmaer, energiselskaber og organisationer har på linje med en del offentlige forskningsinstitutioner en klar egeninteresse i de meget store projekter som en udvikling med CCS vil medføre. NOAH mener, der er et stort behov for øget offentlig indsigt og diskussion af disse interessenters rolle i beslutningsprocessen omkring CCS.

 

NOAH mener, at den offentlige støtte på energi- og jordbrugsområdet skal gå til

 

1) energibesparelser (stop energispild, adfærd, drop rejsen, glem modelunerne, sluk lyset);

 

2) energieffektivisering i alle sektorer (isolering, ny teknologi);

 

3) vedvarende energi;

 

4) forskning og udvikling inden for landbrug og skovbrug, så disse sektorer ophører med samlet set at bidrage til drivhusgasudledningerne;

 

5) ændret arealanvendelse så landbrug og skovbrug tilsammen bidrager med markante netto-optag af kulstof i jord og planter. Pengene kan gå til forskning, udvikling, demonstration, markedsintroduktion samt arealomlægning.

 

Opdateret september 2014