Rapporter

DANISH

 

 

Information om CO2-fangst og CO2-lagring

 

(Carbon Capture and Storage - CCS)

 

Rapporter, papers, præsentationer

 

I løbet af årene en meget lang række rapporter og artikler om CCS blevet offentliggjort, især fra organer som IPCC og IEA, men også fra universiteter, forskningsinstitutioner og særlige interessegrupper som Carbon Sequestration Leadership Forum.

Til højre findes henvisninger til nogle af de væsentlige rapporter, papers, publikationer og præsentationer - både fra fortalerne, fra uafhængige forskere og fra modstanderside.

 

 

En blind plet

Hvis man ønsker at finde vurderinger af modvirkningspotentialet i CCS over tid, vil man have brug for stor tålmodighed: de er ikke at finde i nogen af ​​disse rapporter, papirer og præsentationer.

 

Det er en bemærkelsesværdig blind plet i de præsentationer af CCS, der er publiceret siden 2000.

 

Og det er også en meget stor blind plet.

Uden denne vurdering er det ikke muligt at vurdere, om og hvordan CCS kan blive et vigtigt værktøj til afbødning af klimaændringer i den nærmeste fremtid, sådan som de samme rapporter hævder næsten enstemmigt.

 

Det skal dog siges, at IEA i to nye rapporter fra 2013 nævner betydningen af at forholde sig til det globale CO2-budget. Men det slår ikke igennem i en vurdering af, hvad CCS vil betyde i forhold til budgettet.

Offentligheden - Et næsten tabu

Ganske få rapporter forholder sig til spørgsmålet om offentlig accept af CCS. Det er påfaldende, når modstand i befolkningen i flere tilfælde har været med til at standse projekter.

Rapporter, papers og præsentationer

Der er en slående lighed i udformningen af en stor del af ​​de mere generelle rapporter.

 

De indeholder typisk:

 

En kort indledning om behovet for CCS for at kunne imødegå klimaforandringerne - med en (udtalt eller uudtalt) forudsætning om, at efterspørgslen på energi vil fortsætte og at de fossile brændslers andel af energimixet vil være uændret.

 

En beskrivelse af

  • forskellige CO2-opsamlings-teknologier
  • lagringspotentialer

Vurderinger af

  • omkostninger til opsamling, transport og lagring
  • reduktionspotentiale for forskellige teknologier
  • risiko for udsivning

 

De fleste rapporter går direkte til detaljerede beskrivelser af de forskellige teknologier og lignende beskrivelser af muligheder for lagring.

 

De fleste rapporter synes mere optaget af omkostningerne ved de forskellige teknologier end af deres afbødningspotentialer.

 

Nogle rapporter behandler spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med lagring (især onshore lagring), og nogle behandler også den nødvendige offentlige accept af CO2-lagring som en forudsætning for den videre udbredelse af CCS.

 

Nogle rapporter vurderer miljøpåvirkninger, men typisk kun på selve capture-delen og derefter.

Meget få tager hensyn også til opstrøms miljøpåvirkninger som følge af øget minedrift osv.

 

Dette svarer til vurderinger af

reduktionspotentialer: det er den teoretiske CO2-fangst, der typisk anvendes.

Reduktionspotentialet

Reduktionspotentialet beskrives typisk på "anlægsniveau" eller i et givet år, typisk 2030 og 2050. Men det er ikke beregnet i forhold de samlede emissioner for de næste 2-4 årtier.

Hvis der var blevet anvendt en CO2-budget tilgang (eller begrebet miljømæssigt råderum) ville disse beregninger have været uundgåelige.

 

A priori antagelse: Energiforbruget bliver ved med at vokse

· Fx forudser IEA 35 % vækst ved et scenario med de nuværende politiske beslutninger (New Policies Scenario)- og CO2-emissioner der vil resultere i 3,6o C global temperaturstigning, mens et energieffektiviseringsscenario (Efficient World Scenario) vil halvere væksten i energiforbruget og ’kun’ pege frem mod en temperaturstigning på 3o C.

· og de fossile brændsler bliver ved med at være en betydelig del af det globale energimix.

En af konklusionerne er derfor, at det ikke er til at komme uden om CCS.

De kritiske rapporter

De kritiske rapporter er få.

I listen her til højre er det kun de to rapporter fra . AirClim (Air Pollution & Climate Secretariat) og rapporten fra Greenpeace fra 2008, der kan siges at være kritiske.

NOAHs egen - kritiske - rapport findes her